“Huninga-meer”   Oostwold  Oldambt.

Het heugt nog oude menschen, dat men met schuitjes om te visschen voer over het Huninga-meer, onder Oostwold in ’t Oldambt. Nu is dat meer in het heerlijkste bouwland herschapen; niet alleen levert het nu een schat van koren op, maar ook wordt er met het beste gevolg koolzaad verbouwd, hetwelk vooral ook dit jaar uitmuntend heeft geschud, in verhouding van den kleigrond, dewijl het 20 tot 26 mudden van het bunder heeft opgebragt; zelfs zegt men dat een heer 32 mudden van het bunder zoude hebben gewonnen, hetwelk misschien niet op de polders zal geschied zijn.

Reeds lang heeft men het plan gehad watermolens op dat land te doen malen, hetwelk echter door sommige eigenaren werd gedwarsboomd, tot voor een paar jaren er één is opgerigt, die de kosten zo uitnemend beloont, dat het plan gereed is om nog een’ tweeden te maken; vóór dien tijd groeide op dat land bijna niets dan russchen. Het is dus voor die landstreek eene belangrijke aanwinst, dewijl de uitgestrektheid moeras, dat nu in een’ vruchtbaren bodem herschapen is, misschien 400 a 500 bunders bedragen zal.  (Gron. Courant 1852)

Rond 1850 zijn er door de waterschappen Huninga Meerland en Groeve en Binnenlanden ieder een windmolen gebouwd. Voor windstil weer werd bij de molen van Huninga Meerland in 1886 een stoommachine en bij Groeve en Binnenlanden in 1912 een 40 Pk. Brons dieselmotor geplaatst. In 1921 werd de windmolen en stoommachine van Huninga Meerland vervangen door een nieuw gemaal met elektrische aandrijving. (Gemaal Feikens) In 1919 werd de windmolen van Groeve en Binnenlanden met de Brons motor vervangen door een nieuw gemaal met daarin geplaatst de Brons motor van 1912. (Gemaal Loer)