Onvrede – zaagwerkzaamheden tbv essentaksterfte

Onvrede – zaagwerkzaamheden tbv essentaksterfte

Naar aanleiding van grote onvrede over de radicale bomenkap in Oostwold, heeft Dorpsbelangen Oostwold dit kenbaar gemaakt aan StaatsBosBeheer !

Klik hier voor:  Brief bomenkap SBB in Oostwold 08-10-2019

***************************************

Op donderdag 22 augustus 2019  start een aannemer  met de vervolg-zaagwerkzaamheden tbv de aanpak van essentaksterfte in de StaatsBosBeheer bosjes aan de Nieuweweg te Oostwold.

Aanpak  essentaksterfte in bospercelen Oostwold

Hierbij informeren wij u als omwonenden over deze werkzaamheden.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een  ziekte die wordt veroorzaakt door een  schimmel (vals essenvlieskelkje,

Hymenoscyphus fraxineus). De schimmel verspreidt zich over  grote afstanden via sporen door de lucht. Via het  blad  dringt de schimmel de takken binnen en van daar uit verder de boom in. De ziekte is niet te

bestrijden. Door  de aantasting van essentaksterfte verzwakt de boom en wordt kwetsbaar wordt voor

andere aantastingen zoals  bijvoorbeeld de honingzwam. Nagenoeg alle essen die zijn aangetast door essentaksterfte gaan dood; dat  kan soms  een  aantal jaar duren.

Wat gaat  Staatsbosbeheer hier doen?

Staatsbosbeheer start binnenkort met het verwijderen van de zieke  essen in de bospercelen die staan aangegeven op onderstaande kaart. Alle zieke  essen worden omgezaagd. Het aanzien van dit bos  zal direct

na de werkzaamheden aangrijpend anders zijn. Nadat de zieke  essen zijn verwijderd gaan we aan  de slag met  de nieuwe ontwikkeling van het  bos  door natuurlijke verjonging of indien nodig inplant van jonge

bomen om te zorgen voor  een  soortenrijk (gemengd en aantrekkelijk) bos  voor  de toekomst.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het zagen van de bomen vindt  plaats met  een  harvester die de boomstammen op de juiste lengtes (sortimenten) inkort. Vervolgens komt  er een  uitrijder die de stammen op een  stapel langs de weg  zet zodat een  vrachtwagen het  hout kan afvoeren. Waar  mogelijk wordt het  tak- en tophout vervolgens nog  gechipt. Dit kan alleen als het  hout schoon is en hangt daarom onder andere af van de weersomstandigheden en bodemgesteldheid. Als chippen niet mogelijk is, dan  zal het resthout achterblijven in het  bos.

Er kan sprake zijn van hinder of geluidsoverlast. We proberen de werkzaamheden echter in een  zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren. Schade aan  bermen wordt na afloop van het  werk  hersteld.

Zorgvuldig omgaan met de natuur

Het spreekt vanzelf dat  bij de werkzaamheden rekening wordt gehouden met planten en dieren. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit volgens de Gedragscode Bosbeheer. Voordat er gezaagd wordt, onderzoekt de boswachter het bos grondig op nesten en holen van bijzondere en kwetsbare vogels en zoogdieren en op het voorkomen van bijzondere en kwetsbare planten. Waar  nodig nemen we speciale beschermingsmaatregelen. Nestbomen, bomen met  holen en spleten, vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren en groeiplaatsen van bijzondere planten worden ontzien. De nog  vitale  essen laten we staan op locaties waar ze in de toekomst geen gevaar kunnen vormen. Daarnaast sparen we zoveel mogelijk de andere aanwezige boomsoorten, de onderbegroeiing en bosranden.

Vragen?

 Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij

boswachter Henk Maring T 06 53842588  

of boswachter Annet de Jong Tel: 06 51711263,   a.jong@staatsbosbeheer.nl.

Kijk voor  meer informatie over  essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op onze website: www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte

 

 

2019-10-17T09:11:52+00:00